Paasjubel
Wat is Pasen?
Overdenking
Foto's
Organisatie

Hij is niet hier,
hij is opgewekt!
(Lucas 24:6)


Een vast onderdeel van de Paasjubel is - naast het zingen van Paasliederen - een korte overdenking. Ieder jaar wordt er een andere spreker gevraagd om in vijf minuten samen te vatten wat de betekenis van Pasen is. In 2013 werd dit gedaan door René Strengholt. De tekst van deze overdenking is hieronder te vinden.

Beste mensen, broers en zussen in het geloof in Jezus, Delftenaren, bezoekers van onze stad,

Ik heb twee spiegels meegenomen. De bijbel zegt dat het doel van ons leven is om een spiegel te zijn, een spiegel van God, onze Schepper. In zijn liefde voor mensen, in zijn opkomen voor het recht en vrede, in het beschermen van de zwakken, in zijn zorg voor de schepping, in zijn oneindige creativiteit.

Deze spiegel laat zien wat er in de praktijk van ons leven van terecht komt van het weerspiegelen van God. Onze spiegel is smerig geworden van alles wat er fout gaat in onze wereld, van alles wat er fout gaat in ons leven, ook door ons eigen toedoen. Onze spiegels zijn beschadigd, gebarsten, vervuild. God kan er zich nauwelijks of niet meer in herkennen.

Deze schone spiegel is Jezus. De bijbel zegt over Jezus: in Hem schittert Gods luister, Hij is zijn evenbeeld (Hebreeën 1:3a). God was helemaal herkenbaar in Hem. In hoe Hij met mensen omging, zieken genas, niemand uitsloot maar mensen juist vergeving en een nieuwe start schonk, in hoe Hij vertelde over zijn Vader in de hemel. Hij was in de wereld gekomen om te laten zien wie God is.

Het passieverhaal vertelt dat Jezus gevangen genomen werd, ter dood veroordeeld en geëxecuteerd door middel van kruisiging. Zijn spiegel werd besmeurd, vertrapt en bij het vuilnis gezet, veilig weggeborgen in een graf. De mensen konden Gods licht en Gods goedheid dat straalde uit zijn spiegel niet verdragen.

Hoe zou God reageren? De meeste van jullie zullen de ontknoping wel kennen, maar realiseer je je ook wat er hier op het spel staat. Dat het niet vanzelfsprekend was dat het verhaal van Jezus door zou gaan. Het had ook afgelopen kunnen zijn. Jezus weerspiegelde in alles hoe God de wereld bedoeld had. Als Hij uit de wereld wordt gewerkt, is het dan ook niet afgelopen met Gods goede plannen voor de wereld? Heeft dan niet het vuil, de slechtheid het laatste woord en niet goedheid en schoonheid. Heeft dan niet de gebrokenheid en de dood het laatste woord en niet de heelheid en het leven? Wie gaat er winnen op dat moment: God of het kwaad? De Schepper of alles en iedereen die zich tegen Hem verzet?

Gods antwoord is overweldigend. Op de derde dag van dood en graf roept Hij Jezus uit de dood. Met de woorden van de profeet Jesaja (Jesaja 60:1): Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer! En het graf gaat open en Jezus staat op uit de dood in een leven voorbij de dood. God maakt met de kracht van een nieuwe scheppingsdaad Jezus' spiegel weer heel en schoon op een manier dat die nooit meer kapot of vuil gemaakt kan worden. Jezus krijgt als eerste deel aan het leven van Gods grote toekomst die komt na alle pijn, vuilheid en gebrokenheid van onze menselijke geschiedenis. Een toekomst die er is na de dood. Niet de dood, maar het leven heeft het laatste woord. Dat vieren we vandaag. Gods plan is niet stuk te krijgen, niet in een graf te stoppen. Door het duister en het lijden van onze tijd heen, werkt God aan een mensheid en een wereld die weer als een gave, schone spiegel is. Waar zijn licht en liefde weer stralend in wordt weerkaatst. Dat is zijn herstelplan.

In Jezus houdt God ons een spiegel voor. In de schone spiegel van Jezus zie we hoe vuil en besmeurd onze eigen spiegel is. Zo vuil dat wij mensen de schone spiegel van Jezus hebben besmeurd en kapot gemaakt. Hij heeft zich laten bevuilen om te laten zien dat wij onszelf niet schoon kunnen maken. Dat is de boodschap van Jezus’ sterven. Maar Hij zet ons niet bij het oud vuil. Hij nam ons vuil als het ware op zich. Uit liefde. Waarom? Om jou en mij en de wereld schoon te maken en te laten stralen. Door Jezus op te wekken heeft God laten zien dat Hij het vuil, de barsten en de scherven van onze spiegels heeft overwonnen. En dat Hij de kracht heeft om onze spiegels schoon te vegen en te herstellen. God die gezegd heeft: er zij licht, wil in onze spiegels, in ons leven, in ons hart, zijn licht weer laten schijnen. (II Kor 4:6)

De vraag voor jou en mij is: laat je zijn licht toe? Laat je je spiegel door Hem weer schoonvegen, herstellen? Of draai je je spiegel om? Ga je met de rug naar zijn licht toe staan? En zit je er niet op te wachten op zijn schoonmaakactie?

Broers en zussen in Jezus, ook tegen u, tegen jou zegt God: sta op en schitter! Je licht is gekomen, op Pasen is de zon van Gods goedheid opgegaan over je leven. Ook al is er nog veel duisternis, het licht heeft overwonnen. Jezus leeft, ook vandaag. Kom naar Jezus en laat keer op keer je spiegel door Hem schoonvegen, laat zijn herstel, zijn kracht toe in je leven. Laat zijn licht in je schijnen en weerkaats het in deze wereld.

Sta op uit een leven waarin je puur voor jezelf gaat, dat draait om jezelf en je eigen succes of je eigen pleziertjes.
Sta op in een leven waarin je er bent voor God en voor de mensen om je heen, waarin je gaat voor Gods herstelplan.
Sta op in een leven waarin je omziet naar mensen die het moeilijk hebben, waarin je hoop biedt aan wie geen hoop meer ziet, een licht bent voor wie geen lichtpuntje meer ziet.
Een spiegel van God zijn, een spiegel van zijn licht en liefde en vrede: dat is de manier van leven die toekomst heeft.
Sta op en investeer daarin, steek daar je tijd in.
Sta op en schitter.

Laten we bidden

Goede en grote God, Vader,
Wat geweldig dat U Jezus uit de dood heeft opgewekt. Dat we mogen weten dat alles wat er mis gaat en mis is in ons leven niet het laatste woord heeft. Dat het laatste woord aan U is en dat dat een woord is van vergeving, van leven, van toekomst.
God, sta op en veeg door uw vergeving het vuil van onze spiegels, herstel door uw liefdevolle handen de barsten en scheuren in ons bestaan en in uw wereld. En maak dat we het licht van Pasen, van de Levende Heer, weerkaatsen in ons huis, in onze straat, in onze stad, op onze school, op ons werk, in onze samenleving. Wek ons op uit onze gerichtheid op onszelf en open onze ogen voor wat de ander nodig heeft en voor wat U belangrijk vindt.
Wek ons op uit onze onverschilligheid en geef dat het ons raakt wat er om ons heen gebeurd.
Wek ons op uit onze gemakzucht en maak ons bereid te gaan voor U en voor het goede, het herstel te zoeken voor de ander, voor de samenleving, voor de schepping.
Wek ons op uit cynisme en scepsis en maak ons mensen die hoop en geloof en liefde brengen.
Wek ons als kerken op uit onze lauwheid en verdeeldheid en zet ons in vuur en vlam en maak ons één. Hier in Delft, maar ook wereldwijd.
Wek ons op in de kracht van de opgestane Jezus! Amen.

Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige. (Efeziërs 1:18-21)